Zásady ochrany osobních údajů pro aplikaci e-Balík

1. GLS CZ jako Zasílatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů Příkazce (Odesílatele) případně Příjemce (Adresáta), který je fyzickou osobou (dále jen „Subjekt“), v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o ochraně osobních údajů").

2. Na základě právního vztahu, který vznikl registrací mezi GLS CZ a Subjektem, případně uzavřením Smlouvy, zpracovává GLS CZ jako správce osobní údaje Subjektu za následujícími účely:

2.1. Uzavření a plnění Smlouvy: Uzavření Smlouvy mezi GLS CZ a Subjektem je možné pouze po zřízení Uživatelského účtu Příkazce v Aplikaci v rámci registrace či bez registrace (jednorázové uzavření Smlouvy). GLS CZ zpracovává osobní údaje Subjektů v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu Smlouvy a to identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, číslo telefonu a emailová adresa), přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a přihlašovací heslo) a informace vztahující se k předmětu Smlouvy (identifikace Zásilky, způsob úhrady ceny, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu). Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné. V případě, že Příkazce s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze Smlouvu uzavřít.

2.2. Marketingové využití údajů: GLS CZ je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, oprávněn používat e-mailovou adresu a telefonní číslo Subjektu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již Subjektu poskytl. Podle § 5 odst. 5 Zákona o ochraně osobních údajů je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb.

3. Takové zpracování osobních údajů je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření Smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel Příkazce uvede přímo v Aplikaci zaškrtnutím příslušného políčka. V obou případech platí, že osobní údaje lze zpracovávat až do vyjádření nesouhlasu (odvolání souhlasu) ze strany Příkazce.

4. Na základě Smlouvy mezi GLS CZ a Příkazcem bude Zásilka doručována Příjemci a za tímto účelem plnění Smlouvy budou zpracovány osobní údaje Příjemce, který je fyzickou osobou, v nezbytném rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, kontaktní osoba a e-mailová adresa. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu plnění Smlouvy a nebudou předány třetím osobám.

5. Po uplynutí doby, která je nezbytně nutná pro naplnění stanoveného účelu, mohou být osobní údaje uchovávány, pokud to bude nezbytné pro dodržení zákonných povinností GLS CZ či pro ochranu jeho práv.

6. Zasílatel provádí veškeré zpracování osobních údajů sám a vlastními prostředky.

7. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo manuálně v tištěné podobě. Osobní údaje nebudou dále zpřístupněny žádné třetí osobě (příjemci), kromě případů, kdy je GLS CZ povinna tak učinit na základě obecně závazného právního předpisu nebo pravomocného soudního či správního rozhodnutí. Zásady ochrany osobních údajů rev. 04_2016

8. Subjekt údajů má veškerá práva podle Zákona o ochraně osobních údajů, zejména:

8.1. právo požádat GLS CZ o informaci o zpracování svých osobních údajů; GLS CZ je povinna bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o:

8.1.1. účelu zpracování osobních údajů; osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány (včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji);

8.1.2. příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny;

8.1.3. a povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů;

8.2. subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že GLS CZ nebo případný zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.2.1. požádat GLS CZ nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby GLS CZ nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů;

8.2.2. subjekt údajů se může na GLS CZ obrátit písemnou formou na adrese Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava nebo e-mailem na adrese e-balik@gls-czech.com;

8.2.3. vznikla-li v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle Občanského zákoníku;

8.2.4. domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud GLS CZ na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo subjekt údajů s vyjádřením GLS CZ nesouhlasí), může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Jihlavě dne 5.dubna 2016